Kraljev govor j.d.o.o., Bistranska 15a, 10000 Zagreb, OIB: 03199536204, sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) te odredbama čl. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještava sve korisnike naših usluga da se odnosu na obradu osobnih podataka donosi

Izjava o privatnosti
Vrijedi od: svibanj 2018.

Korištenjem usluga u našem logopedskom kabinetu povjeravate nam svoje podatke. Ovom izjavom Vas informiramo koje Vaše osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Svi zahtjevi u vezi Vaših osobnih podataka dostavljaju se na adresu elektroničke pošte: logoped@kraljev-govor.hr ili poštom na adresu Kraljev govor. j.d.o.o. Bistranska 15a, 10000 Zagreb

Vrste osobnih podataka

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

a) Vaše temeljne osobne podatke, odnosno podatke Vašega djeteta:
ime i prezime, prebivalište/boravište, dan, mjesec i godina rođenja, spol, ime oca/majke djeteta;b) osobne podatke koji se odnose u vezi su sa zdravljem:
podaci o logopedskoj dijagnozi i terapiji, zdravstvenom stanju i liječenju, te potrebni parametri za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (visina, težina), podaci o logopedu, podaci o terapeutima, podaci o liječnicima (šifra liječnika/šifra zdravstvene ustanove/šifra liječnika koji je liječio pacijenta), medicinska dokumentacija. Prije nego Vas naručimo na pregled logopedskim ultrazvukom proučiti ćemo relevantne nalaze (Vaše ili Vašega djeteta) kao što su: nalaz neurologa ili neuropedijatra, nalaz EEG-a, nalaz logopeda, otorinolaringologa, radiologa, pedijatra, fizijatra i dr.
b) podatke za kontakt
Primarno se kontakt ostvaruje e-mail-om. Za slanje skeniranih nalaza se koristi naš mail: nalazi@kraljev-govor.hr
Za dogovor o dijagnostici i terapiji se koristi naš mail: logoped@kraljev-govor.hr
Mail s kojeg ste nam poslali upit, odnosno skenirane nalaze, ćemo trajno pohraniti u naš adresar radi budućih međusobnih komunikacija. Iznimno će se koristiti broj telefona ili broj mobitela u skladu s međusobnim dogovorom.
Podaci koje ste nam učinili dostupnima potrebni su kako bismo Vam u cijelosti mogli pružiti uslugu koju tražite. Pružanje osobnih podataka kojima je osnova legitimni interes i/ili Vaša privola, nije zakonska ili ugovorna obveza te uvjet nužan za sklapanje ili ispunjenje ugovora, odnosno pružanje osnovne usluge. Ako odbijete dati pojedine od podataka koji se temelje na tim osnovama, to neće biti uvjet za izvršenje naše usluge ali može utjecati na mogućnost izvršenja iste. Zatajivanje Vaše dijagnoze ili dijagnoze Vašega djeteta (na pr. epilepsija) može utjecati na sigurnost izvođenja naših terapija.

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka:

– važeći zakonski i podzakonski propisi koji su temelj za pružanje i izvršenje usluga poput članka 23. Zakona o liječništvu u vezi sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva,
Zakon o zdravstvenoj zaštiti i podzakonski propisa koji reguliraju Centralni informacijski sustav zdravstva Republike Hrvatske (CEZIH);
– ugovor, ukoliko je do obrade Vaših osobnih podataka došlo temeljem ugovornog odnosa s nama;
– informativni pristanak, samo za one vrste osobnih podataka koji su prikupljeni i obrađivani temeljem informativnog pristanka.

Primatelji osobnih podataka

– Osobne podatke korisnika (naše nalaze) – osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguravajućih društavana temelju Vaše privole možemo proslijediti osiguravajućim društvima čiji ste osiguranik u svrhu izvršenja ugovornog odnosa i obračuna naših izvršenih usluga osiguravateljima;
– Vaše smo osobne podatke sadržane u našoj dokumentaciji, dužni na zahtjev predočiti sudbenoj vlasti, ministarstvu nadležnom za zdravstvo te tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima.
– Nalaze koje izdajemo možemo proslijediti Vašem logopedu ili liječniku isključivo na Vaš zahtjev.

Informativni pristanak

Prije izvođenja dijagnostike kao i prije početka terapije zatražiti ćemo Vas da potpišete informativni pristanak za dijagnostiku kao i informativni pristanak za terapiju. Vaš pristanak se odnosi na korištenje anonimiziranih podataka u svrhu znanstvene i stručne analize te prikaz rezultata tih analiza na kongresima, te u znanstvenim i stručnim publikacijama odnosno predavanjima. Ukoliko ćemo pri tome koristiti ultrazvučne slike, svi podaci na slici će biti izbrisani na način da se onemogući povezivanje slike s osobom koja je bila na pregledu logopedskim ultrazvukom.

Prava korisnika

a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
b) Pravo na pristup:
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće Uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.
c) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:
Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
e) Pravo na pritužbu:
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
f) Potvrda identiteta:
U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.