Ultrazvuk

Artikulacijska kinematika jezika

U domeni logopedije jest funkcionalna dijagnostika govorno-jezičnog aparata. Određivanje amplitude, brzine i frekvencije gibanja jezika je važan dio logopedske dijagnostike. Ovakva mjerenja se u logopediji nazivaju kinematika jezika ili artikulacijska kinematika.

Najvažnija primjena kinematike jezika u našem  logopedskom kabinetu jest utvrđivanje potrebe za elektroterapijom jezika te praćenje oporavka bolesnika na terapiji. Ukoliko je dijete neverbalno, učinimo opću kinematiku jezika snimajući spontane pokrete jezika. Kinematika dudanja dude varalice i kinematika dojenja su vrlo važne metode za male bebe.  Kinematika gutanja nam pokazuje kolika je brzina podizanja jezika tijekom prebacivanja hrane iz usta u ždrijelo. 

Brzina podizanja jezika zavisi o snazi mišića.